Quyết định số 724/QĐ-BXD ngày 02/06/2020 ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020 (Hiệu lực 02.06.2020)(11/06/2020)

bình luận