Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Tuyên Quang đến năm 2020 định hướng phát triển 2030(21/11/2016)

Công trình: ĐCQH chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020 định hướng 2030

Địa điểm: Thành phố Tuyên Quang

Năm thực hiện: 2009

Đơn vị thực hiện: Trung tâm TVKT và ĐTXD-Viện Kiến trúc Quốc gia

Chủ nhiệm: TS. KTS Vũ Văn Trường

3

bình luận