Cuộc thi sáng tác biểu trưng về Nông thôn mới(06/07/2016)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới về việc tăng cường công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; 

Nhằm xây dựng biểu trưng (Logo) về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đó xây dựng hình ảnh nhận dạng, sử dụng trong công tác tuyên truyền, truyền thông thông tin về Chương trình cũng như phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và các hoạt động khác liên quan đến Chương trình​,

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương thông báo về nội dung, thể lệ cuộc thi “ Sáng tác biểu trưng về Nông thôn mới”.
Chi tiết tại Thông báo số 313/TB-VPĐP-TTHTQT ngày 07/6/2016 đính kèm.
VPĐP NTM TW

 

bình luận