Công văn số 112/HVNG-ĐTBD của Học viện Ngoại giao đề nghị Cử cán bộ tham dự khóa học(02/03/2021)

Trong khôn khổ hợp tác ASEAN, Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Singapore Học viện Ngoại giao – Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ  quán Singapore-Bộ Ngoại giao Singapore đồng chủ quản, tổ chức khóa học “Quy hoạch đô thị và phát triển bền vững”

CV-112-HVNG-ĐTBD-pg1

bình luận