Công văn số 07/CV-KHCN&MT của Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường – Bộ Xây dựng(23/02/2021)

Đề nghị các đơn vị liên quan chuẩn bị Báo cáo theo nội dung Công văn  của Vụ KHCN&MT – Bộ Xây dựng

CV-07-KHCN&MT-2021-Pg1

bình luận