Công trình thiết kế kiến trúc Khách sạn SADEC(03/02/2021)

Công trình: Tổ hợp dịch vụ thương mại Khách sạn Sa Đéc

Năm thực hiện và hoàn thành Tư vấn thiết kế: 2020

Chủ trì: ThS. KTS Vũ Đình Thành

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Tư vấn kiến trúc và Đầu tư Xây dựng- VIAr

KS-SADEC

bình luận