Trung tâm Quy hoạch và thiết kế đô thị

Tầng 4, Số 389 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Giám đốc: KTS Kiều Tiến Trung

Giám đốc: KTS Kiều Tiến Trung

Phó Giám đốc: Hà Thị Thanh

Phó Giám đốc: KTS Hà Thị Thanh

NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN:

1. Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các đề tài và dự án KHCN, đề án phát triển và bảo tồn trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị.

2. Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị.

3. Thực hiện và tổ chức thực hiện các đồ án thiết kế đô thị, lập các đồ án, dự án, hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công các công trình.

4. Lập quy hoạch xây dựng và đô thị, quy hoạch định hướng, quy hoạch chung cho các khu chức năng đặc thù (di tích, di sản, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, sinh thái, tái định cư), quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch bảo tồn, thiết kế đô thị, thiết kế cảnh quan.

5. Tổ chức, chủ trì hoặc phối hợp xây dựng các quy chế, quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc, cảnh quan, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị.

6. Tổ chức kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng các sản phẩm tư vấn, nghiên cứu khoa học theo phân cấp quản lý và quy chế của Viện.

7. Nghiên cứu chiến lược phát triển các vùng có tính chất chuyên ngành hoặc đặc thù, các trục hành lang kinh tế – đô thị, các khu kinh tế đô thị cửa khẩu quốc gia, quốc tế; chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị.

8. Dịch vụ khảo sát xây dựng địa hình, địa chất công trình và đánh giá tác động môi trường.

9. Được ký các hợp đồng kinh tế về tư vấn có giá trị dưới 2.000.000.000 VNĐ (hai tỷ đồng). Đối với những hợp đồng kinh tế tư vấn có giá trị lớn hơn phải được sự uỷ quyền của Viện trưởng.

10. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm và các chế độ chính sách khác, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, nhân viên thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Viện Kiến trúc quốc gia.

11. Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động có thu của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Viện Kiến trúc quốc gia.

12. Thống kê, báo cáo các mặt hoạt động của Trung tâm theo quy định của Viện Kiến trúc quốc gia.

13. Cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị theo định kỳ hàng tháng trên Website của Viện Kiến trúc quốc gia.

14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

 

MỘT SỐ DỰ ÁN DO TRUNG TÂM THỰC HIỆN:

v9_2 - Photo

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm (QG-HN03) thuộc dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội″

MBTT-PHANKHU3-QHC-DT-HAGIANG

QH-KĐT-LangGiang-BacGiang