Trung tâm Khảo sát và kiểm định xây dựng

Tầng 5, Số 389 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Quyền giám đốc: Nguyễn Mạnh Cường

Quyền giám đốc: Nguyễn Mạnh Cường

Phó giám đốc: Nguyễn Lương Bằng

Phó giám đốc: Nguyễn Lương Bằng

NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN:

1. Khảo sát xây dựng địa hình, địa chất công trình và đánh giá tác động môi trường.

2. Nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, thực hiện và tổ chức thực hiện công tác đo lường, kiểm định xây dựng và thiết bị, kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện và công trình xây dựng.

3. Tư vấn chuyển giao các công nghệ xây dựng, hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để triển khai các ứng dụng công nghệ trong xây dựng.

4. Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và kỹ thuật thi công, tổng dự toán, thẩm tra hồ sơ mời thầu và quyết toán các công trình xây dựng: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật, thông gió, điều hòa không khí, cấp nhiệt, đánh giá tác động môi trường; tư vấn mời thầu, giám sát thi công các công trình xây dựng.

5. Lập kế hoạch và thực hiện các công tác khảo sát, thành lập các bản đồ địa hình phục vụ công tác nghiên cứu, quy hoạch xây dựng;         lập các dự án cắm mốc theo quy hoạch, xây dựng quy chế cắm mốc và tổ chức thi công theo nhiệm vụ đã được phê duyệt; kiểm tra đánh giá chất lượng các loại bản đồ do các đơn vị khác thực hiện phục vụ công tác nghiên cứu quy hoạch của Viện trên phạm vi toàn quốc.

6. Tư vấn mời thầu và đấu thầu; tư vấn quản lý dự án, giám sát kỹ thuật thi công, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình của các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật; kiểm định chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng và các công trình cải tạo.

7. Tư vấn thiết kế và lập dự toán các công trình, công trình cải tạo, ứng dụng các kết quả kiểm định vào các công trình cải tạo nâng cấp.

8. Kiểm định, giám định, định giá, giám sát, chất lượng công trình xây dựng; đánh giá tác động môi trường đối với chất lượng công trình xây dựng, dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường; đánh giá nguyên nhân sự cố công trình và các yếu tố khách quan để lập phương án gia cố sửa chữa.

9. Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ xây dựng và môi trường.

10. Quản lý Phòng thí nghiệm LAS chuyên ngành xây dựng.

11. Được ký các hợp đồng kinh tế về tư vấn có giá trị dưới 2.000.000.000 VNĐ (hai tỷ đồng); hợp đồng kinh tế về thi công các công trình có giá trị dưới 10.000.000.000 VNĐ (mười tỷ đồng). Đối với các hợp đồng kinh tế về tư vấn, thi công có giá trị lớn hơn phải được uỷ quyền của Viện trưởng;

12. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm và các chế độ chính sách khác, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, nhân viên thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Viện Kiến trúc quốc gia.

13. Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động có thu của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Viện Kiến trúc quốc gia.

14. Thống kê, báo cáo các mặt hoạt động của Trung tâm theo quy định của Viện Kiến trúc quốc gia.

15. Cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị theo định kỳ hàng tháng trên Website của Viện Kiến trúc quốc gia.

16. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.