PHÂN VIỆN KIẾN TRÚC MIỀN NAM

Số 14, Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:028.35261401; Fax:028.35261401; Email:pvktmn@gmail.com; pvktmn.vp@gmail.com

Phó giám đốc phụ trách: KTS Trương Văn Trường

Giám đốc: ThS.KTS Trương Văn Trường

Phó Giám đốc: ThS.KT Nguyễn Minh Tâm

MAI VAN HOA -

Phó Giám đốc: ThS.KTS Mai Văn Hóa

HUYNH NGUYEN TU NHI-

Phó Giám đốc: ThS.KTS Huỳnh Nguyễn Tú Nhi

 

I/ VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

Phân viện Kiến trúc miền Nam là đơn vị trực thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Kiến trúc miền Nam, có trụ sở chính tại số 14 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Phân viện Kiến trúc miền Nam thực hiện chức năng là cơ quan đại diện của Viện Kiến trúc Quốc gia tại các tỉnh phía Nam; là đầu mối để liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn theo sự phân công của Viện trưởng; thực hiện các công việc có liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ tư vấn về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và môi trường.

Phân viện Kiến trúc miền Nam là đơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán độc lập, được khắc con dấu theo mẫu quy định để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo sự ủy quyền, phân cấp tài chính kế toán của Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia và quy định của pháp luật.

Phân viện Kiến trúc miền Nam có tên giao dịch tiếng Anh: Southern Sub – Institute of Architecture (viết tắt SIA).

II/ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1) Xây dựng và trình Viện trưởng phê duyệt kế hoạch hàng năm về chương trình công tác, hoạt động của Phân viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, môi trường đô thị và nông thôn.

2) Thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kiến trúc, bao gồm: lý luận và phê bình kiến trúc, định hướng chính sách bảo tồn và phát triển kiến trúc Việt Nam; tham gia xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực kiến trúc.

3) Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiến trúc đô thị và nông thôn, quy hoạch xây dựng, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và môi trường; nghiên cứu các nội dung liên quan đến phát triển nhà ở, công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật. Nghiên cứu các giải pháp quản lý, bảo tồn phát huy giá trị các công trình di sản, công trình kiến trúc có giá trị. Nghiên cứu các nội dung liên quan tới các giải pháp và lộ trình chuyển đổi số trong lĩnh vực kiến trúc.

4) Tổ chức nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng, bao gồm: kiến trúc công trình; kiến trúc cảnh quan; trang trí nội, ngoại thất; môi trường trong kiến trúc quy hoạch; quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị đảm bảo phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, kinh tế – xã hội, lịch sử, văn hóa của từng địa phương vùng miền trên phạm vi cả nước.

5) Phối hợp, tham gia đề xuất và thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng hàng năm.

6) Phối hợp với các đơn vị thuộc Viện tổ chức, phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, triển lãm và giải thưởng kiến trúc tại phía Nam.

7) Tổ chức thực hiện công tác tư vấn và dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật, thiết kế nội, ngoại thất công trình và cảnh quan, phát triển đô thị và nông thôn, tư vấn thiết kế trong lĩnh vực bảo tồn di tích kiến trúc, bao gồm:

7.1 Lập quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch chuyên ngành; quy hoạch xây dựng khu chức năng; quy hoạch nông thôn; tư vấn lập quy chế quản lý kiến trúc; lập chương trình phát triển đô thị và đề án nâng cấp đô thị; thiết kế đô thị; thiết kế cảnh quan; điều tra khảo sát lập danh mục hồ sơ các công trình kiến trúc có giá trị;

7.2 Tư vấn đầu tư; tư vấn lập dự án và thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; khảo sát địa hình, địa chất; tư vấn thẩm tra thiết kế và tổng dự toán các công trình xây dựng;

7.3 Tư vấn thi tuyển kiến trúc, quy hoạch; tư vấn đấu thầu; tư vấn quản lý dự án; tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; tư vấn thiết kế và thi công trang trí nội, ngoại thất công trình;

7.4 Khảo sát, thiết kế, thẩm tra và giám sát thi công các công trình văn hóa, công trình di tích di sản, tượng đài, tranh, phù điêu trang trí, công trình quảng cáo;

7.5 Kiểm định, giám định, định giá, tư vấn đánh giá tác động môi trường liên quan đến quy hoạch và công trình kiến trúc;

7.6 Tổ chức xây dựng thực nghiệm; tư vấn, tiếp nhận, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong thiết kế và thi công các công trình xây dựng.

8) Tổ chức thi công xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng; thi công phục chế, sửa chữa, trùng tu, bảo tồn công trình di tích, các công trình văn hóa, mỹ thuật, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, công trình quảng cáo và thi công mô hình sa bàn.

9) Tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ phía Nam làm công tác nghiên cứu, công tác tư vấn đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật; phát triển đô thị, thiết kế đô thị và cảnh quan; bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến thông tin về khoa học công nghệ, quy chuẩn, tiêu chuẩn, thiết kế điển hình, lịch sử kiến trúc và bảo tồn di sản.

10) Thực hiện hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế về các lĩnh vực hoạt động của Viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao và được sự uỷ quyền của Viện trưởng.

11) Được sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Viện Kiến trúc Quốc gia.

12) Quản lý, sử dụng tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, được ký Hợp đồng lao động khi có sự phê duyệt của Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác; công tác đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật và của Viện Kiến trúc Quốc gia.

13) Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động có thu của đơn vị theo quy định của pháp luật và của Viện Kiến trúc Quốc gia.

14) Thống kê, báo cáo hoạt động của Phân viện theo quy định của Viện.

15) Cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị theo định kỳ trên Website của Viện.

16) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia giao, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

III/ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN:

* Công tác nghiên cứu khoa học đã thực hiện:

– Nghiên cứu thiết kế điển hình “Nhà ở và trạm y tế cho vùng ngập lũ Đồng Bằng Sông Cửu Long” (đã được Bộ Xây dựng ban hành)

– Đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng mô hình khu dân cư vùng sinh thái ngập mặn Cần Giờ – TPHCM”. (Kinh phí nghiên cứu do Sở Khoa học Công nghệ và môi trường TPHCM cấp).

– Đề tài tổ chức không gian nhà ở cho dân di dời, giải tỏa ven kênh rạch vùng ngập lũ Đồng Bằng Sông Cửu Long”. Tham gia cùng với Viện:

+ Đánh giá các kiến trúc công cộng và các công trình nước ngoài ở các đô thị Việt Nam (Phần ở TPHCM)

+ Tổ chức hội nghị khoa học về kiến trúc nhà ở tại TPHCM (nhân kỷ niệm 300 năm Sài Gòn –TPHCM).

+ Báo cáo khoa học “Đánh giá về tượng đài ở TPHCM”

+ Thu thập bài viết, ảnh chụp và các hồ sơ có liên quan đến các dự án phát triển nhà ở tại TPHCM để phục vụ cho đề tài “Kiến trúc các khu nhà ở xây dựng theo kiểu chia lô và các giải pháp để nâng cao chất lượng thẩm mỹ trong kiến trúc và xây dựng nhà ở chia lô”.

* Công tác nghiên cứu khoa học đang thực hiện:

– Đề tài nghiên cứu các giải pháp thiết kế nhà ở và mô hình cư trú thích ứng với biến đổi khí hậu ở các khu dân cư ven biển tỉnh Cà Mau.

* Công tác tư vấn và dịch vụ kỹ thuật đã thực hiện:

– Trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang

– Trụ sở Ngân hàng Nhà nước CN Đăk Nông

– Trụ sở Ngân hàng Nhà nước CN Kon Tum

– Trụ sở Ngân hàng Nhà nước CN Hậu Giang

– Trụ sở Ngân hàng TMCP Công thương tại TP.HCM

– Trụ sở ngân hàng NNo &PTNT An Phú – An Giang

– VP và hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang

– Trung tâm huấn luyện tập trung Quốc gia – TP.HCM

– Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 – TP.HCM

– Trường Đại học Cảnh Sát Nhân Dân – TP.HCM

– Trường tiểu học Phan Công Hớn – TP.HCM

– Trường Đào tạo Nghề Việt Thái – TP.HCM

– Kho Lưu trữ chuyên dụng Hậu Giang

– Hội trường Cty Đạm Phú Mỹ – Bà Rịa VT

– Sân vận động Thị xã Bà Rịa

– Bà Rịa VT – QH chi tiết 1/500 khu dân cư số 1, 2

– Trung tâm H.Côn Đảo – Bà Rịa VT

– QH chi tiết 1/2000 khu nhà ở số 3, số 7, Phú Mỹ – Tân Thành  – Bà Rịa VT

– QH chi tiết khu tái định cư Long Sơn – Q9 – TP.HCM – QH Tổng thể Thị xã Tây Ninh tỷ lệ 1/10.000

– QH chi tiết 1/2000 khu dân cư dọc Sông Tiền -TP. Mỹ Tho – Tiền Giang

– QH chi tiết 1/500 cụm CN Khataco Phước Đồng – Khánh Hoà …..

* Công tác tư vấn và dịch vụ kỹ thuật đang thực hiện:

– Trụ sở UBND Bảo Lộc – Lâm Đồng

– Trụ sở Ngân hàng Nhà nước CN Đăk Lăk

– Vườn Hữu nghị

– Khu tưởng niệm Vua Hùng

– Q.9, TP. HCM – Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam – Bình Dương

– Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Tây Ninh

– Sân Vận động tỉnh Hậu Giang

– Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang

– Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ……

IV. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

– Giải nhất cuộc thi thiết kế công trình Trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang.

– Giải nhất cuộc thi thiết kế trụ sở NHNN Việt Nam chi nhánh Tỉnh Đăknông.

– Giải nhất cuộc thi thiết kế công trình Trụ sở UBND TP. Bảo Lộc – Lâm Đồng.

– Giải nhất cuộc thi thiết kế công trình trường Việt Thái – TP.HCM.

– Giải nhì cuộc thi ý tưởng quy hoạch khu hành chính tập trung tỉnh Hậu Giang.

– Giải nhì cuộc thi ý tưởng quy hoạch – công trình khu hành chính tập trung tỉnh Vĩnh Long.

– Giải nhì cuộc thi thiết kế công trình toà nhà VP làm việc kết hợp căn hộ IMEXCO – TP.HCM.

 MỘT SỐ DỰ ÁN DO TRUNG TÂM THỰC HIỆN:

Khobac-TP-VungTau3

Công trình Kho bạc Nhà nước thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu

TVKT04(1)

Sân vận động tỉnh Hậu Giang

ROYAL

Quy hoạch chi tiết khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ROYAL Ninh Thuận

ThongNha Plaza

Phương án thiết kế kiến trúc Tổ hợp thương mại Thống Nhất Plaza

Kientruc-canhquan-NganHiep1

Quy hoạch chi tiết khu du lich Ngân Hiệp 1, Hồ Tràm

Kientruc-canhquan-NganHiep2

Quy hoạch chi tiết khu du lich Ngân Hiệp 2, Hồ Tràm