TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Tầng 3, Số 389 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Phó Giám đốc phụ trách: ThS.KS Nguyễn Tất Cương

NguyenThiDung

Phó Giám đốc: KTS Nguyễn Thùy Dung

NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN

1. Đầu mối giúp Viện thực hiện và quản lý công tác đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ chuyên ngành kiến trúc.

2. Đầu mối về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác nghiên cứu, tư vấn, thiết kế kiến trúc và phục vụ cho việc cấp chứng chỉ hành nghề chuyên ngành kiến trúc và xây dựng.

3. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến thông tin về khoa học công nghệ, quy chuẩn, tiêu chuẩn, thiết kế điển hình, lịch sử kiến trúc và bảo tồn di sản, quy hoạch phát triển đô thị nông thôn, thiết kế đô thị và cảnh quan trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng.

4. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ đề xuất cán bộ, viên chức đi đào tạo tại nước ngoài theo chương trình, dự án hợp tác quốc tế.

5.  Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo trong nước và quốc tế.

6. Chủ động xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn theo chiến lược của Viện và làm thủ tục xin cấp phép của các cơ quan quản lý Nhà n¬ước.

7. Đầu mối và phối hợp với các đơn vị liên quan để soạn thảo và lập các chương trình, dự án hợp tác quốc tế phù hợp với chiến lược phát triển và nâng cao năng lực Viện theo hướng hội nhập quốc tế.

8. Tổng hợp và tư vấn chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế cho Viện về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng.

9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung để Viện làm việc với cá nhân và tổ chức nước ngoài. Đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả làm việc với các cơ quan có liên quan theo quy định khi Viện có yêu cầu.

10. Tổ chức dịch thuật các tài liệu, văn bản chuyên ngành phục vụ công tác thông tin, tư liệu, giao dịch thương thảo hợp đồng với cá nhân và tổ chức nước ngoài theo yêu cầu của lãnh đạo Viện.

11. Tổ chức báo cáo chuyên đề, thông tin khoa học kỹ thuật.

12. Phối hợp tổ chức lưu trữ, bảo quản các ấn phẩm, sách báo, tạp chí.

13. Thống kê, báo cáo các mặt hoạt động của Trung tâm theo quy định của Viện.

14. Cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị theo định kỳ hàng tháng trên Website của Viện.

15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

==================

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO

Quyết định số:……/QĐ-VKTQG ngày …./…../năm …..  của Viện Kiến trúc Quốc gia-Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng Xem tại đây

Danh sách Thành viên Hội đồng Khoa học Đào tạo Xem tại đây