Phòng tổ chức – hành chính

Tầng 2, Số 389 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

NguyenThuTrang

Phó trưởng phòng: CNTC-NH Nguyễn Thu Trang

Phó phòng: Nguyễn Thị Yến Ninh

Phó Trưởng phòng: CN Kinh tế Nguyễn Thị Yến Ninh

huongDEF_9272

Phó Trưởng phòng: CN Kinh tế Phùng Thu Hương

NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN

1. Giúp Viện trưởng trong tổ chức quản lý công việc, Bộ phận quản lý, thực hiện tiền lương chế độ, ưu đãi, khen thưởng, kỷ luật và các chính sách chế độ khác nhau đối với bộ phận quản lý, chức năng, người lao động theo quyền quản lý phân phối của Viện.

2. Giúp Viện trưởng các công việc về tổ chức, sắp xếp các đơn vị máy, quản lý cải tiến máy, tổ chức theo chiến lược phát triển của Viện; đề xuất chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các bộ phận trong Viện.

3. Hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp theo lương, Bảo hiểm xã hội (ốm đau, thai sản, tai nạn, thất nghiệp, nghỉ hưu….); phụ trách công tác thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ…

4. Chủ trì biên soạn các nội quy, quy chế hoạt động của Viện và biên soạn chức năng nhiệm vụ cho các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị xây dựng các quy định nội bộ phù hợp với quy chế chung của Viện.

5. Đầu mối giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện các công tác quản lý nội bộ, công tác bảo mật, bảo vệ chính trị nội bộ.

6. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng.

7. Thường trực Hội đồng nâng lương, tuyển dụng.

8. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Luật Viên chức, Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Y tế và các quy định của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan.

9. Phối hợp với Trung tâm Đào tạo và hợp tác quốc tế xây dựng kế hoạch đào tạo, lựa chọn viên chức cử đi đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

10. Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết các thủ tục về hộ chiếu, nhập cảnh, xuất cảnh theo quy định của Nhà nước.

11. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện; bổ sung lý lịch hàng năm, thống kê báo cáo số lượng và chất lượng cán bộ công chức, viên chức theo quy định.

12. Thống kê, báo cáo các mặt hoạt động của Phòng theo quy định của Viện.

13. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

=================================

PHÒNG CHỨC NĂNG

biểu tượng phụ Văn phòng Viện
biểu tượng phụ Tổ chức – Hành chính
biểu tượng phụ Phòng Kế hoạch – Tài chính
biểu tượng phụ Phòng Quản lý khoa học – kỹ thuật và dữ liệu