PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ DỮ LIỆU

Tầng 2, Số 389 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Email: qlkhkt.viar@gmail.com

 

Trưởng phòng: ThS.KTS Nguyễn Quốc Hoàng

Phó trưởng phòng: ThS.KTS Vũ Bích Trâm

NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN

1. Xây dựng và quản lý thông tin tài liệu kiến trúc, quy hoạch xây dựng.

2. Ðầu mối và phối hợp với các đơn vị của Viện lưu trữ, khai thác cơ sở dữ liệu kiến trúc, quy hoạch xây dựng, ứng dụng GIS trong kiến trúc, quy hoạch xây dựng.

3. Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện chuyển giao công nghệ mới về tin học kiến trúc, quy hoạch xây dựng, công nghệ về ứng dụng GIS cho các đơn vị trong Viện.

4. Tham gia công tác giảng dạy, đào tạo.

5. Đầu mối tổ chức, phối hợp triển khai các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, nghiên cứu hệ thống văn bản pháp luật trong và ngoài nước liên quan tới ngành.

6. Thường trực Hội đồng khoa học kỹ thuật của Viện; chủ trì giải quyết và chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến công tác quản lý khoa học kỹ thuật.

7. Chủ trì và chịu trách nhiệm về công tác kiểm tra kỹ thuật, kiểm tra chất lượng sản phẩm xuất Viện.

8. Nghiên cứu thị trường khoa học công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng để tham vấn cho lãnh đạo Viện các chương trình, các nhiệm vụ đề tài nghiên cứu khoa học.

9. Lập nhiệm vụ thiết kế đồ án quy hoạch xây dựng, nhiệm vụ các dự án đầu tư xây dựng công trình….

10. Nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của ngành khi lãnh đạo Viện yêu cầu.

11. Vận hành mọi hoạt động trang Web và quản lý thông tin của Viện Kiến trúc quốc gia.

12. Phối hợp tổ chức lưu trữ, bảo quản các ấn phẩm, sách báo, tạp chí.

13. Thống kê, báo cáo các mặt hoạt động của Phòng theo quy định của Viện.

14. Cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị theo định kỳ hàng tháng trên Website của Viện.

15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

=================================

 

 

 

PHÒNG CHỨC NĂNG

Văn phòng Viện
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Kế hoạch – Tài chính
Phòng Quản lý khoa học – kỹ thuật và dữ liệu