Phòng Kế hoạch – Tài chính

Tầng 2, Số 389 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Đỗ Ngọc Chiến

Trưởng phòng: CN Kế toán Đỗ Ngọc Chiến

Vũ Lương Hiền

Phó Trưởng phòng: CN Kinh tế Vũ Lương Hiền

Phụ trách Kế toán: CN Kinh tế Lê Thị Hằng

Phụ trách Kế toán: CN Kinh tế Lê Thị Hằng

NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN

1. Công tác kế hoạch:

1.1. Giúp Viện lập kế hoạch 5 năm, hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Viện;

1.2. Phối hợp với các đơn vị (phòng Quản lý khoa học kỹ thuật và thông tin, các đơn vị liên quan) chuẩn bị các thủ tục cần thiết để lãnh đạo Viện ký kết các hợp đồng kinh tế, dự toán, nhiệm vụ thiết kế, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý hợp đồng…;

1.3. Lập các hợp đồng, phiếu giao việc nội bộ;

1.4. Thực hiện quản lý, theo dõi, đôn đốc tiến độ kế hoạch, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch theo lĩnh vực công tác của các đơn vị trong Viện hàng tháng;

1.5. Phối hợp với các đơn vị trong công tác triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế, các nhiệm vụ tham gia xây dựng văn bản quy phạm phát luật, các công trình tư vấn về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công. Phát hiện các khó khăn, tồn tại ảnh hưởng đến tiến độ trong các công tác trên và kịp thời tham mưu với lãnh đạo Viện biện pháp giải quyết;

1.6. Nghiên cứu thị trường và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch để tham vấn cho Viện trưởng các kế hoạch nghiên cứu, thiết kế quy hoạch, thiết kế kiến trúc và đầu tư các dự án, công trình;

1.7. Chủ trì lập các báo cáo thống kê theo yêu cầu của Viện trưởng và của Bộ;

1.8. Đầu mối tổ chức nghiệm thu, đánh giá công việc hàng tháng của các đơn vị trong Viện; quản lý, đề xuất công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa cải tạo và đầu tư cơ sở vật chất của Viện.

2. Công tác tài chính:

2.1. Tham mưu giúp Viện trưởng quản lý tài chính, các nguồn vốn, tài sản được giao; công tác về chế độ tài chính kế toán: lập kế hoạch tài chính, điều hành công tác tài chính của Viện và hướng dẫn các đơn vị về thực hiện chế độ tài chính kế toán… theo đúng quy định của pháp luật;

2.2. Tổ chức thực hiện công tác kế toán theo đúng Luật Kế toán, Luật Ngân sách, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập…;

2.3. Lập báo cáo tài chính, kê khai thuế định kỳ theo quy định của pháp luật; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Viện trưởng;

2.4. Chủ trì, chủ động trong công tác thu hồi công  nợ của Viện;

2.5. Phối hợp với các đơn vị liên quan để nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học;

2.6. Theo dõi, thống kê, thực hiện việc tính và chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp cho cán bộ, viên chức, người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

3. Công tác khác:

3.1. Thống kê, báo cáo các mặt hoạt động của Phòng theo quy định của Viện;

3.2. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

=================================

PHÒNG CHỨC NĂNG

Văn phòng Viện

Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Phòng Quản lý khoa học – kỹ thuật và dữ liệu