Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản(06/05/2022)

Ngày 06/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều về hoạt động Luật kinh doanh Bất động sản. Nghị định này quy định chi tiết một số điều, Khoản của Luật kinh doanh bất động sản, bao gồm các điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; về các loại hợp đồng mẫu bất động sản; về chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn; chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

Theo đó, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/03/2022 và thay thế Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kinh doanh bất động sản ./.

Chi tiết:    Nghị định 02/2022/NĐ-CP xem file đính kèm tại đây!

bình luận