Bộ Xây dựng vừa có Thông báo số 24/TB-BXD về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị.(13/04/2021)

Trước đó, ngày 08 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 504/QĐ-CTN về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2021.

Bộ Xây dựng trân trọng thông báo và giới thiệu chữ ký của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị:

24TB_BXD_Chuky_BT_NguyenThanhNghi

Văn bản giới thiệu chữ ký của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

bình luận