​Phát động Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS(15/12/2016)

Thực hiện văn bản số 703/CĐXD-TG ngày 28/11/2-16 của Công Đoàn Bộ Xây dựng Việt Nam về việc triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, Viện Kiến trúc Quốc gia đã thực hiện chỉ đạo, tăng cường phổ biến giáo dục bằng nhiều hình thức, nội dung và các hoạt động thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng tới toàn thể bán bộ, nhân viên đang làm việc tại Viện.

Năm 2016, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tiếp tục thực hiện chủ đề “Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam”.

Chủ đề này, nhằm thực hiện Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 và hưởng ứng các mục tiêu 90-90-90 đến năm 2020 của Liên Hợp Quốc ở cấp độ toàn cầu để tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030.

Cụ thể, 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người nhiễm HIV chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng virus kiểm soát được số lượng virus ở mức thấp.

Tháng hành động hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc ít người về dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

 

Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIVAIDS với gia đình, xã hội, đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động  phòng, chống HIV/AIDS.

Bên cạnh đó, mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng, tính dễ tiếp cận của các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS đến mọi người dân.

bình luận