• Ngày 26/7/1979, Chủ nhiệm Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước đã ra Quyết định số 59 UB/TCCB thành lập Viện Tiêu chuẩn hoá và Điển hình hoá xây dựng, là cơ quan nghiên cứu kết hợp với quản lý về lĩnh vực tiêu chuẩn hoá và điển hình hoá của ngành Xây dựng.

 

  • Theo quyết định số 103UB/TCCB ngày 27/8/1985 về việc đổi tên Viện Tiêu chuẩn hoá  và Điển hình hoá xây dựng thành Viện Tiêu chuẩn hoá và Thiết kế điển hình. Viện Tiêu chuẩn hoá và Điển hình hoá xây dựng là tổ chức đầu mối về công tác Tiêu chuẩn hoá và Điển hình hoá trong xây dựng đầu tiên trên phạm vi toàn quốc, kể từ ngày thống nhất đất nước (1975). Viện vừa có chức năng quản lý vừa có chức năng nghiên cứu.

 

  • Ngày 3/8/1988, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 893/BXD-TCLĐ về việc chuyển và đổi tên Viện Tiêu chuẩn hoá và Thiết kế điển hình thuộc Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước trước đây thành Viện Tiêu chuẩn hoá Xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng.

 

  • Ngày 11/4/1996 Để xây dựng định hướng và phát triển chính sách kiến trúc, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ngô Xuân Lộc đã ký Quyết định số 414/BXD-TCLĐ hợp nhất Viện Tiêu chuẩn hóa xây dựng với Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội)  lấy tên là Viện Kiến trúc và Tiêu chuẩn hóa xây dựng.

 

  • Thời kỳ 1996-2008 Viện Kiến trúc và tiêu chuẩn hóa xây dựng đổi tên thành Viện Nghiên cứu kiến trúc (Quyết định số 1057/BXD – TCLĐ ngày 11/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

 

  • Quyết định số 787/BXD-TCCB ngày 23/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc đổi tên Viện Nghiên cứu kiến trúc thành Viện Nghiên cứu kiến trúc quốc gia.

 

  • Thời kỳ 2008-2013 Viện Nghiên cứu Kiến trúc quốc gia chuyển tên là Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn – Bộ Xây dựng trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại Viện Nghiên patek phillipe replica cứu Kiến trúc quốc gia và Viện Quy hoạch đô thị – nông thôn (theo Quyết định số 477/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký ngày 02/04/2008).

 

  • Ngày 9/10/2013 Viện Kiến trúc quốc gia – Bộ Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 995/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (trên cơ sở tổ chức lại Viện kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn).