BLD-VIAr-09.2022

LÝ LỊCH CÔNG TÁC

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VŨ ĐÌNH THÀNH:

PVT-Thanh2-VIAr2021 Họ và tên: Vũ Đình Thành

Sinh ngày: 01-01-1977

Quá trình đào tạo, công tác và NCKH

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG TRỊNH HỒNG VIỆT:

PVT-TrinhHongViet (8-22) Họ và tên: Trịnh Hồng Việt

Sinh ngày: 31-10-1978

Quá trình đào tạo, công tác và NCKH

 

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA QUA CÁC THỜI KỲ

PVT-VuDinhThanhLý lịch khoa học P. Viện trưởng Phụ trách: VŨ ĐÌNH THÀNH

(Giai đoạn: 6/2022 – đến nay)

VT-DoThanhTungLý lịch khoa học Viện trưởng: ĐỖ THANH TÙNG

(Giai đoạn : 2013 – 5/2022)

VT-NgoTrungHai-1 Viện trưởng: NGÔ TRUNG HẢI

(Giai đoạn: 2009-2013)

VT-NguyenDinhToanTT Viện trưởng: NGUYỄN ĐÌNH TOÀN

(Giai đoạn 2006-2009)

VT-NguyenVietChau Viện trưởng: NGUYỄN VIỆT CHÂU
(Giai đoạn: 1996-2006)
VT-PhamKinhCuong Viện trưởng: PHẠM KINH CƯƠNG

(Giai đoạn: 1988-1996)

VT-NgoTao Viện trưởng: NGÔ TẠO

(Giai đoạn 1979-1988)

TCT-BuiVanCac Tổng cục trưởng: BÙI VĂN CÁC

(Cục thiết kế cơ bản: 1959-1979)

===========================*****============================