Banlanhdao-VIAr2

LÝ LỊCH CÔNG TÁC

VIỆN TRƯỞNG ĐỖ THANH TÙNG:

VT-Tung-VIAr2021 Họ và tên: Đỗ Thanh Tùng

Sinh ngày: 21-11-1961

Quá trình đào tạo, công tác và NCKH

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG VŨ ĐÌNH THÀNH:

PVT-Thanh2-VIAr2021 Họ và tên: Vũ Đình Thành

Sinh ngày: 01-01-1977

Quá trình đào tạo, công tác và NCKH

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG ĐẶNG TIÊN PHONG:

PVT-Phong2-VIAr2021 Họ và tên: Đặng Tiên Phong

Sinh ngày: 11-11-1963

Quá trình đào tạo, công tác và NCKH

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG TRỊNH HỒNG VIỆT:

PVT-TrinhHongViet2 Họ và tên: Trịnh Hồng Việt

Sinh ngày: 31-10-1978

Quá trình đào tạo, công tác và NCKH

 BAN LÃNH ĐẠO VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA QUA CÁC THỜI KỲ

Giai đoạn:  (1959 – 1979)
Giai đoạn:  (1979 – 1988)
Giai đoạn:  (1988 – 1996)
Giai đoạn:  (1996 – 2008)
Giai đoạn:  (2008 – 2013)
Giai đoạn:  (2013 – 2020)
Giai đoạn:  (2020 – nay)