BAN LÃNH ĐẠO VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA

     BỘ XÂY DỰNG

 

Vientruong-VIAr2000
Sodo-BLD

 

PVT-Loan-VIAr2000 PVT-Thanh-VIAr2000 PVT-Phong-VIAr2000

CÁC NHIỆM KỲ 2015-2020, 2020-2025

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA QUA CÁC THỜI KỲ