VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC

VỆ SINH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 

Phun thuốc khử trùng Cloramin B phòng, chống dịch Covid-19

 

CHỈ THỊ, QUYẾT ĐỊNH, CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 

Chỉ thị số 15 / CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 

Chỉ thị số 16 / CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 

Quyết định số 879 / QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19″ 

Công văn số 1430 / BXD-TTTT ngày 27/03/2020 Của Bộ Xây dựng về triển khai họp, điều hành trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19 (có Hiệu lực từ 27.03.2020) 

Công văn số 58 / VKTQG ngày 25/03/2020 của Viện Kiến trúc Quốc gia về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

* Công văn số 62 / VKTQG ngày 27/03/2020 của Viện Kiến trúc Quốc gia về việc phun thuốc khử trùng Cloramin B phòng, chống dịch Covid-19  

* Chỉ thị số 19 / CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19   trong tình hình mới 

 

 BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

TP.HCM, Hà Nội và một số địa phương ‘cách ly xã hội’ đến 22-4

 

* NGHỊ QUYẾT số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”