Trung tâm hành chính, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế(01/12/2016)

Công trình: Trung tâm hành chính thành phố Huế

Địa điểm: Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Năm thực hiện và hoàn thành Tư vấn thiết kế: 2012

Đơn vị thực hiện: Viện Kiến trúc Quốc gia

Chủ nhiệm: TS.KTS Nguyễn Đình Toàn

66

bình luận